Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

 

Nico Meurders
013-4630254
nicomeurders@gmail.com

Onze vereniging vindt het belangrijk dat jij je veilig voelt tijdens en na het spelen bij BC Tilburg.

Onze VCP nodigt je dan ook uit contact met ons op te nemen als je je geïntimideerd voelt voor, tijdens of na het spelen. Dat kan zijn als je bijvoorbeeld:

 • agressie of geweld ervaart
 • gepest wordt
 • (seksueel) geïntimideerd wordt
 • gediscrimineerd wordt (vanwege je huidskleur, seksuele geaardheid of anderszins)

Wanneer iemand anders je dus lastig valt of er een situatie is waar je geen oplossing voor ziet, neem dan contact op met hem. Als VCP helpt hij je om het probleem op te lossen. Die oplossing kan zijn om een luisterend oor te bieden, maar kan ook het doorverwijzen naar een professionele instantie. De VCP staat de melder altijd ter zijde.

Wil je geen contact opnemen met de VCP, dan kun je altijd contact opnemen met het contactpunt van de NOC*NSF, het overkoepelend sportorgaan of de VCP van Badminton Nederland.

Voor wie

De VCP is aanspreekpunt voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwillegers en bestuur. Wel belangrijk is dat de rol als VCP ter sprake komt, anders is het ‘gewoon’ een gesprek als alle andere en zal de VCP niet als zodanig in actie komen.

Vertrouwelijkheid

De gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk. Deze vertrouwelijkheid heeft wel zijn grenzen: allereerst vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en daarnaast vanwege de Nederlaandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden. De VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident, dit geanonimiseerd aan het bestuur melden. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden, terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe het moet handelen. Alléén wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal het de VCP om die informatie vragen. in dat geval zal een vertrouwenspersoon van de Badmintonbond worden geraadpleegd over het vrijgeven van de informatie.

Folders

(bij aanklikken wordt de folder gedownload)

Protocol

De NOC*NSF heeft alles vast gelegd in protocollen, deze protocollen worden door ons VCP-ers gevolgd. Om duidelijkheid te geven en geheel transparant te zijn zijn de stappen hieronder beschreven.

Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte tot …

De VCP zal vooraf twee zaken duidelijk maken:

 1. elk incident wordt geanonimiseerd gerapporteerd aan het bestuur, dit omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen
 2. de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit

(strafbare feiten zoals in het Burgelijk Wetboek zijn vastgelegd)

Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (Vertrouwenspersoon van NOC*NSF, Maatschappelijk werk, huisarts).

De VCP informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen die de VCP moet zetten. In alle gevallen zal geanonimiseerd rapporteren aan het bestuur. Deze beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Indien dit handelen vereist dat (een deel van) de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal betrokkene door de VCP hierover uitleg krijgen en om diens toestemming worden gevraagd. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven. Het opheffen van vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder toestemming van de betrokkene, maar niet nadat: 

 • de VCP de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij/zij deze stap moet nemen en om diens toestemming daarvoor is gevraagd;
 • het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om het voor het bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen;
 • naar het oordeel van het bestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voor betrokkene en/of derden schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomen door het opheffen van de vertrouwelijkheid;
 • er in gevallen van ernstige twijfel bij de VCP (en/of bij het bestuur) aan de juistheid van het opheffen van de vertrouwelijkheid, consultatie van zijn/haar collega op Bondsniveau heeft plaatsgevonden; 

Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en VCP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen. Met de betrokkene bespreekt de VCP de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst de betrokkene naar relevante hulpverlening. Tevens wordt afgesproken hoe betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.

Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn: 

 • er is sprake van een ernstig strafbaar feit; 
 • er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of ongewenste situatie te beëindigen; 
 • er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving; 
 • er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.

In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de VCP het bestuur daarvan in kennis en zal het bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen. Doet zij dat niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de VCP. Deze kan echter geen aangifte doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privé persoon.

De VCP brengt het bestuur altijd op de hoogte van hetgeen een betrokkene heeft verklaard en welke afspraken met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurt geanonimiseerd, maar indien het bestuur dit noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen (zie hiervoor slider Opheffen Vertrouwelijkheid).

De VCP legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard formulier dat hiervoor is ontwikkeld. Het registratieformulier voor de VCP en het rapportageformulier voor de rapportage aan het bestuur.

Deze formulieren worden binnen de vereniging op een veilige wijze gearchiveerd. Beide VCP-ers beheren hun eigen archief.

De VCP-ers hebben geen contact over meldingen onderling. Zij opereren hier volledig alleen in. Het samenwerking tussen de VCP-ers is op beleid, voorlichting en kennis.

Vertrouwenspunt Sportbond

Wanneer je niet terrecht wilt bij een van onze VCP-ers zijn er uiteraard meer mogelijkheden. Zowel de NOC*NSF als de badmintonbond zijn hierop ingericht. Van beide staat hieronder de contact info.

NOC*NSF

info op website

email vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl  of bel 0900 – 2025590 (€0,10 per minuut)

 

Badminton Nederland

Vertrouwenscontactpersoon is Barbara Mura

tel. 0307513841   email bmura@badminton.nl

 

Het hele project binnen Badminton Nederland heet onbezorgd badmintonnen