Inschrijven

Als je meteen lid wil worden dan kun je het inschrijfformulier uitprinten en na invullen opsturen naar de ledenadministratie, of het Word-formulier digitaal invullen en vervolgens naar de ledenadministratie sturen.

Het lidmaatschap ga je voor minimaal één jaar aan. Als je het lidmaatschap wenst te beëindigen, word je verzocht de ledenadministratie daarvan TIJDIG EN SCHRIFTELIJK in kennis te stellen. Opzeggingen dienen plaats te vinden voor 1 april van het betreffende verenigingsjaar. Ook vragen we op de eerste speelavond pasfoto’s in te leveren (senioren en recreanten 2 pasfoto’s en jeugdleden en VB-ers 1 pasfoto).
Tenslotte geef je met je inschrijving aan dat je kennis hebt genomen van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en daarmee akkoord gaat. Het Huishoudelijk Reglement kun je vinden op de website.

 

Als je meer informatie wil ontvangen of als je een keer wil meespelen, kun je het beste contact opnemen met ons bestuurslid Recreanten: 

recreanten@bc-tilburg.nl

Hieronder vind je de informatie uit het inschrijfformulier, dat kun je downloaden als je op de knop hiernaast klikt.

 

 

 

 

 

 

VERENIGING BADMINTONCLUB TILBURG                           

           INSCHRIJFFORMULIER

               Marens de Klerk-van Oorschot/ Ledenadministratie                                        
               tel.: 013 – 4560889                                                                                      
               Bankrekening: NL47 RABO 0138656150                                                                   
               E-mail: ledenadministratie@bc-tilburg.nl                    
      
Naam: dhr./mevr.* ………………………………….……………. Voorletters: ……………. Roepnaam: ………….……..…….
Adres: …………………………………………….……   Postcode: ………..…………….Woonplaats:………………..………….
Geboortedatum: ………………………Geboorteplaats:………………………………….Nationaliteit: ………….………………
Klantnr¹):……………………………..Beroep:……………………..……..…Tel: …………………………..Mobiel:……..……………….
E-mailadres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres ouders……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Ik schrijf in als:
 • JUNIORLID         ma                                            € 149,00
 • ADOLESCENT ***                                                € 155,00
 • RECREANT       woe                                            € 189,00
 • SENIOREN
  • Met training op maandag en seniorencompetitie          € 275,00                              
  • Alleen competitie                                                                                € 208,00
  • Alleen met training                                                                            € 239,00                                 
 • LID MET VERSTANDELIJKE BEPERKING                                      € 115,00
 • Ik maak gebruik van de gemeentelijke Meedoenregeling
        (De bedragen zijn excl. € 17,40 bondscontributie BN)
 • In bezit van EHBO-diploma
 • In bezit van BHV-certificaat
Ik heb nooit badminton/al eerder* badminton gespeeld, bij badmintonvereniging: ………………….……………….……
Ik ben ingeschreven of ingeschreven geweest bij de BN: ja/nee; nummer ………………………………………………
*** (Junioren die meespelen in seniorencompetitie).
 
VOORWAARDEN:  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar. Dit wordt aan het eind van het verenigingsjaar stilzwijgend verlengd met één jaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient U dit schriftelijk aan de ledenadministratie bekend te maken. Opzegging per verenigingsjaar dient vóór 1 april te geschieden. Het reglement voor beëindigen van het lidmaatschap is geplaatst op de website van de vereniging: www.bc-tilburg.nl . Op de eerste speelavond zal ik twee pasfoto’s inleveren (jeugd/VB-ers/competitiespelers 1 foto). Door deel te nemen aan of betrokken te zijn bij BC Tilburg wordt het Huishoudelijk Reglement onvoorwaardelijk geaccepteerd (verdere info, zie pagina 2).
MACHTIGINGHierbij verleent ondergetekende, tot wederopzegging, machtiging aan Vereniging Badminton Club Tilburg, de verschuldigde contributie en, indien van toepassing, competitie- en eventuele overige bijdragen, van BC Tilburg via automatisch incasso in 2 termijnen, te weten rond 1 juli en rond 1 januari van elk jaar, te laten afschrijven van
IBAN  : ……………………………………………………………..…………………..
 T.n.v.  ……………………………………………………………………………..…..
Ondergetekende is bekend met het feit dat bij niet akkoord met de afschrijving binnen 30 dagen bij eigen bank opdracht kan worden gegeven tot terugboeking ervan.
Datum: ………………………………  Handtekening of handtekening ouder/verzorger…………………………………….**
 
*  Doorhalen wat niet van toepassing is
** Door ondertekening verleent men BCT automatisch toestemming tot het beheren van de persoonsgegevens in de      ledenadministratie.                 
 
DIT NIET INVULLEN.                                                    Soort lidmaatschap:  Recr/Jeugd/SCT/VB/ST/Rittenkaart
Lidmaatschap: m.i.v. …………………                          Bondscontributie BN:      €     17,40                 
Bondsnummer BN: …………………                              Inschrijfgeld:                         €     10,00
Inschrijfdatum BN: ………………….…                        Contributie:                           € ………………
                                                                                                                Totaal                                 €………………
        
 Betalingsmogelijkheden BCT
Lidmaatschap:
Ο            Incasso: De vastgestelde jaarlijkse contributie wordt
                 Ο            Door 2 gedeeld en in 2 (gelijke) termijnen (in juli en januari) via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.
                 Ο            Door 12 gedeeld en via maandelijkse incasso van uw rekening afgeschreven. Extra toeslag/kosten € 1,- per maand.
Ο            Zelf overschrijven na ontvangst factuur.
Betaling na ontvangst factuur per kwartaal, halfjaar of jaar. Kosten € 7,50  per factuur.
Ο            Meedoenregeling.
De deelnemer moet zelf de meedoenregeling aanvragen bij de Gemeente Tilburg. Indien hij deze regeling toegewezen heeft gekregen, geeft de deelnemer zijn cliëntnummer door aan de penningmeester. Deze checkt het tegoed op zijn meedoenregeling-account. Het bedrag boven het tegoed van de gemeente wordt via automatische incasso geheven voor de duur van januari tot en met december.
Via de meedoenregeling van de gemeente Tilburg wordt € 2,50 korting verleent op een 10 rittenkaart.
¹) Cliëntnummer meedoenregeling gemeente Tilburg. Indien nieuw lid geen 18 jaar is en er gebruik van de meedoenregeling wordt gemaakt, dan cliëntnummer van ouder/voogd waar meedoenregeling is afgestemd noteren.
²) Voor de meedoenregeling dient het lid zichzelf aan te melden bij de Gemeente Tilburg (www.tilburg.nl/meedoenregeling)
Geen lidmaatschap, maar wel spelen:
               Jeugd                ☐  5 Rittenkaart (€27,50)        ☐ 10 Rittenkaart (€ 52,50)
               Recreanten    ☐  5 Rittenkaart (€35,00)        ☐ 10 Rittenkaart (€ 65,00)
               VB-ers               ☐  5 Rittenkaart (€20,00)        ☐ 10 Rittenkaart (€ 37,50)
 
                Ο Eenmalige machtiging
                Ο Betalingsverzoek
        Ο Kruis aan wat van toepassing is
 
Naam:    ___________________________________________________________
Adres:    ___________________________________________________________
Postcode + Woonplaats:_____________________________________________
IBAN:______________________________________________________
Klantnr. (indien nodig):_________________________________________________
Emailadres: _________________________________________________________
Handtekening:_____________________________________________________
 
OVERIGE KOSTEN
 • Eenmalig inschrijfgeld € 10,00
 • Bondscontributie BN   € 17,40
 • Incasso 2x p/jaar            €  0,00
 • Maandelijkse incasso  €  1,00   
 • Kosten bij geen automatische incasso € 15,00
 • Kosten 1e aanmaning      €   7,50
 • Kosten 2e aanmaning     € 15,00
 • Deelname competities:
  • Bondscompetitie, per team Badminton Nederland-tarief
  • Gezelligheidscompetitie, per team Badminton Nederland-tarief
 
SPEELTIJDEN EN ACCOMMODATIES
 JEUGD/JUNIOREN
 MAANDAG                                                        18.30 – 20.00 UUR                             T-KWADRAAT
WOENSDAG                                                      18.30 – 20.00 UUR                             DRIEBURCHT
 
SENIOREN
MAANDAG          Recreanten /senioren (vrij spelen)                     19.30 – 21.00 UUR                         T-KWADRAAT
MAANDAG          Trainingsgroep 1 (ver gevorderden)                   19.00 – 21.00 UUR                         T-KWADRAAT
WOENSDAG        Trainingsgroep 2 (gevorderden)  en
                                  Trainingsgroep 3 (beginners)                               19.30 – 20.30 UUR                         DRIEBURCHT
WOENSDAG        Recreanten                                                                   20.30 – 22.30 UUR                         DRIEBURCHT     
WOENSDAG         Midweek competitie                                                20.00 – 22.30 UUR                         DRIEBURCHT                                                                                                                                                                  
 LEDEN VERSTANDELIJKE BEPERKING
WOENSDAG                                                                                                    19.15 – 20.15 UUR                             DRIEBURCHT
(Vervolg van pagina 1 – Voorwaarden) .
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli en loopt hiermee loopt parallel aan de competitiejaargang. Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 april van het betreffende verenigingsjaar. Het beëindigen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Zonder schriftelijke opzegging is het lid zijn contributie verschuldigd.
Bij deze nogmaals de uitleg van de Wet van Dam die op 5 oktober 2010 door de Eerste Kamer is aangenomen:
Per 1 december 2011 is deze nieuwe wet van kracht met betrekking tot het stilzwijgend verlengen van een lidmaatschap. Voor sportverenigingen blijft het mogelijk om het lidmaatschap stilzwijgend te verlengen met één jaar mits de vereniging de leden de noodzakelijke informatie, met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap, eenvoudig beschikbaar maakt. De leden kunnen de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig raadplegen: www.bc-tilburg.nl
     
Hierbij wil het Bestuur van Vereniging Badminton Club Tilburg duidelijk aangeven welke richtlijnen de vereniging zal hanteren m.b.t. het opzeggen van het lidmaatschap:
“Het lidmaatschap van Vereniging Badminton Club Tilburg kan opgezegd worden. Het lidmaatschap is gebonden aan het verenigingsjaar(1 aug. t/m 31 juli), waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe verenigingsjaar. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 april. Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren. Een brief of e-mail kan gericht worden aan de ledenadministratie. Vóórdat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe verenigingsjaar.”