Huishoudelijk Reglement

versie 1.7a d.d. 8 april 2017

1. Algemeen

De Vereniging Badmintonclub Tilburg, afgekort B.C.T., is opgericht per 1 september 1971. B.C.T. is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond en de Tilburgse Sportraad.

1.1. Doel en status

Dit huishoudelijke reglement (HR) vult de vereniging aan met regels en bepalingen die zorgen voor het goed functioneren van de vereniging. Het bestuur en de leden van de vereniging zijn verplicht zich hier aan te houden.

1.2. Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement

Voorstellen tot wijziging kunnen worden ingediend door het bestuur of ten minste tien stemgerechtigde leden en dienen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) behandeld te worden. Voorstellen tot wijziging van dit reglement dienen ten minste zeven dagen voor de vergadering ter kennisgeving aan de leden te worden toegezonden.

1.3. Geldigheidsduur

De geldigheid van het HR vervalt wanneer de vereniging ophoudt te bestaan of als de statuten van de vereniging veranderen. Om de inhoud van het HR actueel te houden dient het bestuur het HR jaarlijks te herzien. Eventuele wijzigingen kunnen op de ALV ter goedkeuring worden voorgelegd. Het bestuur kan alleen wijzigingen in het HR doorvoeren die in de ALV zijn goedgekeurd.

1.4. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Dit is besloten in de ALV van 2013 en is daarom afwijkend van het verenigingsjaar zoals het in de statuten staat vermeld.

1.5. De vereniging als rechtspersoon

De vereniging is aangesloten als lid bij de B.N. onder nummer 6530. Bij de Kamer van Koophandel is de vereniging geregistreerd onder nummer 40258834.

2. Lidmaatschap

2.1 Leden

In artikel 4 van de statuten worden soorten leden genoemd waaruit de vereniging kan bestaan; gewone leden, jeugdleden, ereleden en leden van verdienste. (Wanneer het jeugdlid 17 jaar is op 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar dat in augustus start, wordt hij/zij automatisch gewoon lid). De rechten en plichten van die personen worden hier beschreven. Verder kent de vereniging ook begunstigers. Alle leden van B.C.T. worden geacht medisch te zijn goedgekeurd voor het beoefenen van de badmintonsport

2.2. Lidmaatschap

Een persoon wordt lid van de vereniging na het compleet invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en nadat een bevestiging van het lidmaatschap is verstuurd door de ledenadministratie. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd, zonder recht op restitutie van contributie en eventueel bijkomende kosten over de resterende maanden van het verenigingsjaar. Opzegging per verenigingsjaar dient uiterlijk vóór 1 april van het betreffende verenigingsjaar te geschieden. Indien niet vóór 1 april van enig jaar is opgezegd is het lid verplicht de verenigingscontributie alsmede de bondsbijdrage voor het volgend verenigingsjaar te betalen. De leden zijn verplicht adres- en overige wijzigingen direct schriftelijk aan de ledenadministrateur door te geven.

2.2.1. Lidmaatschap B.N.

Het lidmaatschap van de B.N. is geregeld in de statuten onder artikel 5.2.

2.2.2 Wachtlijst en ledenregister

Het bestuur kan personen, alvorens ze tot het lidmaatschap toe te laten, plaatsen op een wachtlijst, indien de accommodatiemogelijkheden dit vereisen. De volgorde van aanname van personen die op de wachtlijst staan, wordt door het bestuur bepaald in het belang van de vereniging. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de leden en de begunstigers zijn opgenomen.

2.2.3 Wet op privacy BC Tilburg

• Leden van de vereniging geven toestemming voor toevoegen, opslaan en beheren van zijn/haar gegevens in het administratieprogramma van de ledenadministratie.
• Leden geven toestemming voor het plaatsen van persoonlijke foto’s op de website/Facebook etc. Mocht hiertegen toch bezwaar zijn, dan behoort het bezwaar schriftelijk aan de secretaris te worden gemeld, wat ook per e-mail mag.

2.3 Contributie en overige bijdragen

2.3.1 Contributie

De leden zijn verplicht de contributie van B.C.T. en eventueel bijkomende bijdragen te betalen volgens het door de ALV jaarlijks vastgesteld schema (zie betaalwijze in 2.3.5). Naast het inschrijfgeld is een nieuw lid bij toetreding contributie en eventueel overige bijkomende kosten verschuldigd over de resterende maanden van het verenigingsjaar. De contributie zal jaarlijks opnieuw berekend worden op basis van indexcijfers: zaalhuur, trainerskosten, shuttlebijdrage en algemeen prijsindex. Deze berekening wordt ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd (zie ook 2.3.4). Eventuele aanpassingen in de contributiehoogte gaan in bij aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.

2.3.2 Overige bijdragen

A) De contributie van de B.N. (Nederlandse Badminton Bond), ook wel bondscontributie
genoemd, wordt in rekening gebracht en gelijktijdig geïncasseerd met de eerste betaling in
het nieuwe kalenderjaar. Alle leden zijn gehouden de jaarlijkse contributie van B.N. te
betalen.
B) De competitiespelers betalen een bijdrage in de trainerskosten ( zie ook 2.3.4.).
C) De competitiespelers betalen een bijdrage in de competitiekosten (zie ook 2.3.4.).
D) Indien men in een competitie speelt waarin met verenshuttles wordt gespeeld, betaalt
men hiervoor een bijdrage, die jaarlijks wordt vastgesteld.
E) Indien men speelt in een andere competitie dan de landelijke- of de regiocompetitie, dan
moet men een bijdrage betalen bij inschrijving.
Deze bedragen zijn, op basis van de inschrijfgelden voor desbetreffende competitie, per
speler/speelster:
➢ Minicompetitie jeugd € 0,-
➢ Midweekcompetitie (senioren) € 10,-
➢ Competitie buiten bedrijf € 20,-

2.3.3 Kortingen

A) Indien er meerdere leden uit één gezin komen (de inschrijvingen zijn op hetzelfde
woonadres), wordt er een korting verstrekt.
➢ Bij 2 leden uit één gezin, 20% korting voor het lid met de laagste contributie.
➢ Bij 3 leden uit één gezin, 30% korting voor het lid met de laagste contributie en 20%
korting voor het lid met de één na laagste contributie.
B) Het bestuur is gerechtigd om aan vrijwilligers een bepaalde korting op de contributie te
verstrekken.

2.3.4 Blessure regeling

Indien een lid voor langere tijd geblesseerd is kan hij/zij gebruik maken van de
blessureregeling onder de volgende voorwaarden:
➢ De melding van de langdurige blessure bij de ledenadministratie telt als startdatum.
➢ Vanaf de tweede maand wordt maar 25% van de contributie in rekening gebracht.
➢ In de blessureperiode wordt er in principe geen contributie geïncasseerd.
➢ Na de herstelmelding aan de ledenadministratie of wanneer het lid weer komt spelen
wordt de korting ten gevolge van de blessureregeling verrekend met reeds betaalde
contributie. Deze berekening ontvangt het lid per e-mail van de penningmeester.
➢ Te veel of te weinig betaalde contributie wordt verrekend met het eerstvolgende
incassomoment.

2.3.5. Berekening contributie

In de ALV van 2015 is het contributiemodel, zoals voorgesteld door het bestuur,
goedgekeurd. In principe houdt dit model in dat iedereen betaalt op basis wat er
aangeboden wordt. De basisberekening bestaat uit het aantal speeldagen vermenigvuldigd
met het aantal speeluren en zaalhuur.
Per categorie is de opbouw als volgt:
➢ Junioren: (aantal speeldagen * aantal uur * 1/3 zaalhuur) * factor 0,15
➢ Recreanten: (aantal speeldagen * aantal uur * 1/3 zaalhuur) * factor 0,15
➢ Regiocompetitie junioren: Trainerskosten + B.N. verenigingsbijdrage + teambijdrage
B.N. + aantal speeldagen * aantal uur * 1/3 zaalhuur (deze kosten worden gedeeld door
het aantal teams met als uitgangspunt 6 spelers per team. Indien er één speler meer of
minder in het team zit, is dit verschil voor B.C.T.)
➢ Regiocompetitie senioren: Trainerskosten + B.N. verenigingsbijdrage + teambijdrage
B.N. + aantal speeldagen * aantal uur * 1/3 zaalhuur (deze kosten worden gedeeld door het aantal teams met als uitgangspunt 6 spelers per team. Indien er één speler meer of
minder in het team zit, is dit verschil voor B.C.T.)

2.3.6 Betalingswijze

De standaard is:
De penningmeester incasseert de contributie bij vooruitbetaling via de afgegeven
automatische incasso: 50% op 1 januari en 50% op 1 juli (Zoals aangegeven bij 2.3.2. wordt
de incasso van 1 januari verhoogd met de jaarlijkse bondscontributie).
Andere opties (te kiezen bij inschrijving):
Indien er geen automatische incasso wordt afgegeven wordt twee keer per jaar een factuur
toegezonden verhoogd met € 15,- aan administratiekosten.
Maandelijkse incasso. Hierbij wordt het voor het nieuwe verenigingsjaar vastgestelde
contributie gedeeld door 12 maanden en vervolgens vermeerderd met € 1,-. Let wel: de
bondscontributie wordt in januari als extra bijdrage geïncasseerd met de maandelijkse
termijn.
Meedoenregeling. Indien een lid via de meedoenregeling is aangemeld wordt de contributie
over een heel kalenderjaar berekend. Het bedrag wat, na de bijdrage van de gemeente, zelf
betaald moet worden kan zowel via de halfjaarlijkse incasso als via de maandelijkse incasso
geschieden.
De contributie dient altijd voor het gehele verenigingsjaar voldaan te worden, of de betaling
maandelijks of halfjaarlijks plaatsvindt is in deze niet relevant. Indien het lid om wat voor
reden dan ook het verenigingsjaar niet kan of mag volbrengen, zal ook altijd de contributie
voldaan moeten worden tot het einde van het verenigingsjaar. Indien de contributie reeds
betaald is, zal er om die reden ook nooit restitutie plaatsvinden.

2.3.7 Rittenkaart

In plaats van lid te worden en contributie te betalen biedt B.C.T., voor hen die niet vaak
kunnen of maar af en toe willen spelen, de mogelijkheid aan om een ‘Rittenkaart’ te kopen.
Deze ‘Rittenkaart’ laat je op de speelavond dat je komt vooraf ‘afknippen’ door het
secretariaat.

Er is een ‘5- Rittenkaart’ en een ‘10-Rittenkaart’.
De betaling, welke gekozen wordt bij het bestellen van de kaart, geschiedt contant of met
een eenmalige machtiging.

2.4. Herinneringen

2.4.1 Herinnering

Indien een lid niet binnen de bovengenoemde termijnen heeft betaald krijgt hij/zij een
herinnering toegestuurd. Het verschuldigd bedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan.

2.4.2 Eerste aanmaning

Indien een lid niet binnen de bovengenoemde termijn van de herinnering betaald heeft, wordt
hem/haar een eerste aanmaning toegestuurd. Het verschuldigde bedrag, verhoogd met €
7,50 administratiekosten, dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden.

2.4.3 Tweede aanmaning

Indien een lid niet binnen de termijn van de eerste aanmaning betaald heeft wordt hem/haar
een tweede aanmaning aangetekend toegestuurd. Het verschuldigde bedrag wordt dan
verhoogd met administratiekosten van €15,-. Het totale bedrag dient binnen 14 dagen na
dagtekening voldaan te zijn. Het lid heeft vanaf dit moment geen recht op deelname aan
activiteiten van de vereniging totdat het totale bedrag is voldaan

2.4.4 Incasso

Indien het lid niet binnen de gestelde termijn van de tweede aanmaning heeft betaald wordt
de gehele vordering ter incasso uit handen gegeven. De daaruit voortvloeiende extra kosten
komen voor rekening van het betreffende lid.

2.5. Kledingvoorschriften

2.5.1. Kleding algemeen

De leden zijn geheel vrij kleding te kiezen waarin zij recreatief de badmintonsport wensen te
bedrijven op onze verenigingsspeeldagen, met dien verstande dat de kleding geschikt moet
zijn voor badmintonsport en niet aanstootgevend is voor de mede- en/of tegenspelers.

2.5.2. Wedstrijdkleding

Leden dienen op competitiewedstrijden en toernooien in verenigingskleding te verschijnen.
Er kan in andere shorts worden gespeeld, mits de kleur hiervan overeenkomt met die van de
verenigingskleding. Verenigingskleding kan worden aangeschaft bij de door de vereniging
aangewezen leverancier.
Wordt men als team gesponsord, dan dient de gedragen kleding in overeenstemming te zijn
met de bondsvoorschriften t.a.v. de shirtreclame, richtlijnen van de sponsor en door het
bestuur te zijn goedgekeurd.

2.6. Indeling speelavond recreanten

Op de speelavond wordt voor de recreanten een indelingssysteem gehanteerd. Voor het
indelen zal een roulatiesysteem gehanteerd worden. Randvoorwaarde hierbij is dat het
spelersniveau op het lidmaatschapspasje staat aangegeven, zodat dit als leidraad dient bij
het indelen. Tevens zal een presentielijst worden bijgehouden.

2.7 Eigendommen van leden

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal van
eigendommen van leden. Tevens kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld voor
beschadiging of diefstal van eigendommen van derden, toegebracht door leden van B.C.T..

2.8. Boetes en schorsing

In geval van overtreding van een of meerdere artikelen van dit reglement of in geval van
een overtreding van bepalingen, volgens dit reglement opgemaakt, kan het bestuur de
overtreder een waarschuwing geven, een boete opleggen, een lid schorsen of uit het
lidmaatschap ontzetten. De maatregel die wordt genomen is afhankelijk van de overtreding
en wordt per geval bepaald door het bestuur. Ontzetting is alleen mogelijk wanneer een lid
in strijd handelt met statuten, reglementen of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Het bestuur zal de B.N. informeren in geval van ontzetting.
Van elke strafmaatregel zal het bestuur een schriftelijke mededeling doen aan betrokkene.

2.9. Beroep

Het lid heeft recht om in beroep te gaan tegen een ontzetting. De beroepsprocedure is
geregeld in artikel 7 lid 1 t/m 7 van de statuten. Tegen een boete of schorsing is geen
beroep mogelijk.

3. Verplichtingen van het bestuur

3.1 Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging is geregeld in artikel 10 van de statuten.

3.2 Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen dienen minimaal één maal per kwartaal gehouden te worden en verder zo vaak als de voorzitter of tenminste 2/5 deel van de bestuursleden dit wenselijk achten. Van de bestuursvergaderingen wordt een verslag opgemaakt inclusief een activiteiten- en besluitenlijst, die binnen 8 dagen na afloop van de bestuursvergadering wordt gedistribueerd en de eerstvolgende vergadering wordt goedgekeurd.

3.3. Rapportage voor de ALV

Van deze algemene vergaderingen wordt een verslag opgemaakt inclusief een activiteiten en besluitenlijst die binnen 30 dagen na afloop van de algemene vergadering wordt gedistribueerd en de eerstvolgende algemene vergadering worden goedgekeurd.

3.3.1 Jaarverslag

Naast de verslagen genoemd in artikel 15.2 van de statuten is het mogelijk verslagen van andere activiteiten van binnen de vereniging functionerende commissies op de agenda te plaatsen. Daarnaast is het mogelijk dat het bestuur één visie op de midden en lange termijn presenteert.

3.3.2 Financieel verslag

Het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het financiële verslag over het boekjaar. Dit verslag bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten, met specificaties van belangrijke posten, om zodoende aan de leden inzicht te geven in de
financiële situatie per einde boekjaar. Ook zal het bestuur toelichtingen dienen te geven over de afwijkingen ten opzicht van de begroting. Het financiële verslag dient voor de vergadering te worden gecontroleerd door de kascontrolecommissie, die van hun onderzoek verslag uitbrengt aan de ALV, mogelijk met aanbevelingen ter verbetering.

3.3.3 Begroting

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting met de nodige toelichtingen en specificaties. De ALV is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de (eventueel aangepaste) begroting. De begroting is een mandaat voor het bestuur om de activiteiten binnen dit kader uit te voeren.

3.3.4 Declaraties

Leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de kosten gemaakt in het belang
van B.C.T. binnen hun taakopdracht als bestuurslid.
De tarieven van de reiskosten worden op voorstel van het bestuur goedgekeurd door de
ALV. Declaraties dienen binnen drie maanden na dato op datum en uitgavenpost
gespecificeerd bij de penningmeester ingediend te worden.

3.4 Algemene Ledenvergadering (ALV)

De ALV heeft de hoogste macht binnen de vereniging. Zij ontleent haar bevoegdheden aan
statuten, Huishoudelijk Reglement en verdere wettelijke regelingen en besluiten.
De voorzitter kan voorstellen, die niet uiterlijk 7 dagen voor de dag van de vergadering bij
het secretariaat zijn binnengekomen en indien zij geen statutenwijziging of ontbinding van
de vereniging ingehouden, op de ALV in behandeling nemen.

3.4.1 Bijeenroeping ALV

In aanvulling op de statuten, artikel 19, zal het bestuur tenminste 20 werkdagen voor
aanvang van een te houden ALV de conceptagenda publiceren en beschikbaar stellen op
de website.

3.4.2 Toegang tot de ALV

Tot de ALV hebben alle leden toegang, behoudens in geval van schorsing of ontzegging.
De voorzitter heeft het recht niet-leden tot de algemene vergadering toe te laten en
spreekrecht te verlenen.
Het is wenselijk dat elk lid aanwezig is op de ALV. Dit is immers de plek waar de besluiten
voor en binnen de vereniging gemaakt worden. Indien een lid niet aanwezig kan zijn, kan
hij/zij een ander lid machtigen, zodat zijn/haar stem niet verloren gaat. Deze verklaring is te
verkrijgen bij het secretariaat en dient ingevuld en ondertekend voor aanvang van de ALV
ingeleverd te zijn bij de secretaris.

3.4.3 Kandidaatstelling

Kandidaatstelling voor bestuursleden dient schriftelijk 10 werkdagen voor de betreffende
ALV aan de secretaris overhandigd te worden. Elke kandidaatstelling dient door minimaal 5
stemgerechtigde leden ondertekend te zijn. Deze kandidaatstelling dient vergezeld te gaan
van een bereidheidverklaring van de betreffende kandidaat.
De ALV. zal altijd stemmen over de kandidaatstelling. Overtreft het aantal kandidaten het
aantal vacatures dan wordt dit schriftelijk gedaan. Bij evenveel of minder kandidaten dan
vacatures, zal er alsnog worden gestemd. Indien niet wordt voorzien in de vacatures dan is
het bestuur gerechtigd dit in te vullen tot de eerstvolgende ALV.
Tenzij de bestuursleden aangeven af te zien van herverkiezing zijn ze direct herkiesbaar.

3.4.4. Stemprocedure

De stemprocedure is geregeld in artikel 18 van de statuten

3.4.5. Rooster van aftreden

Bestuursleden worden voor 3 jaar gekozen.
Het rooster van aftreden is als volgt opgebouwd:
− 1e jaar treden de voorzitter, voorzitter recreatiecommissie en eventuele het 8e
bestuurslid af.
− 2e jaar treden de secretaris, voorzitter technische commissie en het eventuele 9e
bestuurslid af.
− 3e jaar treden de penningmeester, voorzitter jeugdcommissie en algemeen
bestuurslid a

4. Functiebenaming bestuur en overige functionarissen

4.1. Bestuur

Het bestuur zal bestaan uit de navolgende functies. De bij de functies behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen vast in de verantwoordelijkhedenmatrix.

4.1.1. Voorzitter

De voorzitter richt zich voornamelijk op de algehele leiding, het beleid en de externe
contacten, exclusief de technische contacten. De voorzitter vormt samen met de
penningmeester en secretaris het dagelijks bestuur van de vereniging en heeft uit dien
hoofde alle bevoegdheden die van het belang zijn voor de badmintonvereniging

4.1.2. Secretaris

De secretaris behandelt de in- en uitgaande post, voert de noodzakelijke administratie uit,
notuleert de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering en houdt het
verenigingsarchief bij.

4.1.3. Penningmeester

De penningmeester voert de financiële administratie, verzorgt de betalingen en de inning
van de contributies.

4.1.4. Voorzitter Technische- en wedstrijd Commissie

De Voorzitter Technische- en Wedstrijd Commissie heeft, in samenwerking met de
technische commissie, als aandachtsveld alle badminton-technische aspecten binnen de
vereniging B.C.T.. Daarnaast geeft hij/zij leiding aan de technische- en wedstrijdcommissie.

4.1.5. Voorzitter Recreatie Commissie

De Voorzitter Recreatiecommissie heeft, in samenwerking met de overige leden van de
commissie, als aandachtsveld alle badminton-technische aspecten buiten het
competitieverband en de jeugd binnen de vereniging B.C.T.. Daarnaast geeft hij/zij leiding
aan de Recreatiecommissie.

4.1.6. Voorzitter Jeugdcommissie

De Voorzitter Jeugdcommissie heeft, in samenwerking met de jeugdcommissie, als aandachtsveld alle badminton-technische aspecten ten gunste van de jeugd binnen de
vereniging B.C.T.. Daarnaast geeft hij leiding aan de Jeugdcommissie.

4.1.7. Algemeen bestuurslid

Het Algemeen bestuurslid werkt samen met bovengenoemde bestuursleden dan wel de
navolgende benoemde bestuursleden en heeft als aandachtsveld de interne en externe
communicatie namens de vereniging, tevens is het aantrekken van mogelijke begunstigers
een onderdeel van deze externe communicatie.

4.2. Overige functionarissen

4.2.1. Competitie- en toernooileider

De competitie- en toernooileider heeft als aandachtsveld alle zaken die te maken hebben
met deelname aan de verschillende competities alsmede externe toernooien. Tevens is hij
belast met de organisatie van de eigen toernooien.

4.2.2. Ledenadministrateur

De ledenadministrateur heeft als aandachtveld alle zaken die van belang zijn bij het
bijhouden van de ledenadministratie evenals het aanmelden van leden bij B.N..

4.2.3. Toernooicommissaris

De toernooicommissaris heeft als aandachtsveld alle zaken die te maken hebben met de
organisatie van eigen toernooien, daarnaast geeft hij leiding aan de toernooicommissie.

5. Gedragscodereglement

Badminton Club Tilburg, hierna te noemen B.C.T., heeft als hoofddoelstelling dat al haar
leden met plezier de badmintonsport beleven en beoefenen. Hierbij is geen verschil tussen
jeugdspelers, recreanten en wedstrijdspelers.
Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die het sportklimaat in onze vereniging
ondersteunen. Het bestuur en de commissies dragen de code actief uit. Daarnaast hebben
vooral de trainers, spelers, vrijwilligers en ouders/verzorgers een belangrijke
verantwoordelijkheid voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de gedragsregels.
Alle leden zijn het uithangbord van de vereniging en dienen zich als zodanig te gedragen.
Daarnaast vindt het bestuur ook dat de competitie spelende senioren als voorbeeld dienen
voor de jeugdspelers en hen aanspreken op onsportief gedrag.
Normen en waarden zijn voor een ieder anders, het bestuur pretendeert dan ook niet dat
onze normen en waarden de enige juiste zijn. Het wordt echter een probleem wanneer
teamgenoten en toeschouwers zich bij bepaald gedrag niet meer op hun gemak voelen en
zich generen voor het gedrag van hun medespelers.
Iedereen moet op de hoogte zijn van de gedragscode. Iedereen dient de gedragscode uit te
dragen en de gedragscode dient te worden nageleefd. Alle leden moeten hierop elkaar
kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen blijven het uitgangspunt voor ons
handelen.
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Het gaat over normen en waarden.
Het gaat over hoe we willen zijn en waar we bij willen horen.
Van de volgende algemene regels vindt het bestuur het niet meer dan normaal dat iedereen
zich eraan houdt:
➢ Respecteer de regels van de badmintonsport.
➢ Spelers van B.C.T. vertonen sportief gedrag, ze zijn het boegbeeld van de vereniging.
➢ Spelers van B.C.T. dragen tijdens competities de clubkleding van B.C.T.
➢ Spelers van B.C.T. houden zich aan de geldende regels van welke sporthal dan ook.
Men vertoont geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld.
➢ Spelers van B.C.T. dragen de naam van Badminton Club Tilburg en haar sponsoren op
een sportieve manier uit en schaden hun imago niet.
➢ Het gebruik van alcoholhoudende drank of drugs voor en/of tijdens de training of
wedstrijd is verboden.
➢ Men respecteert andermans bezittingen.
➢ Houd je aan de regels van de sporthal.

Naast de algemene regels heeft het bestuur ook een meer specifieke gedragscode
opgesteld voor spelers, trainers/coaches, vrijwilligers en ouders/verzorgers.
Gedragscode voor spelers:
➢ Speel jouw wedstrijden met respect voor jezelf, jouw teamspelers, jouw tegenstanders
en de scheidsrechter. Intimideren getuigt niet van sportief gedrag.
➢ Fair play is belangrijk. Steun jouw teamspelers en besef dat je pas iets mag verwachten
van jouw teamspelers als je jezelf voor 100% inzet.
➢ Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijk taalgebruik, agressie en gebaren. Dit
werkt in jouw eigen nadeel. Besef goed: een scheidsrechter hoef je niet ‘mee’ te hebben,
je moet zelf zorgen dat je hem niet ‘tegen’ krijgt.
➢ Geef je tegenstander na de wedstrijd een hand en bedank hem/haar voor de wedstrijd.
➢ Geef de shuttle op een normale manier terug aan de tegenstander.
➢ Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om dit gedrag te kopiëren.
➢ Wijs je teamspelers op negatieve gedragingen. Vertel hem/haar dat je je hier niet prettig
bij voelt.
➢ Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kunt badmintonnen. Dit
is niet vanzelfsprekend!
Gedragscode voor trainers/coaches:
➢ Wees redelijk in je eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige
spelers.
➢ Leer de (jeugdige) spelers dat spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet
houden.
➢ Bedenk dat (jeugdige) spelers voor hun plezier spelen en graag willen leren. Winnen en
verliezen is slechts een onderdeel van het spel.
➢ Ontwikkel respect voor de tegenstander en de beslissingen van de scheidsrechter.
➢ Volg altijd het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of
niet kan spelen. Neem bij twijfel geen risico.
➢ (Jeugdige) spelers hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met
complimenten en ben kritisch op een didactische wijze.
➢ Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede training en van de groei en
ontwikkeling van alle spelers.
➢ Coach tijdens wedstrijden ingetogen zonder aanstootgevend of intimiderend te zijn naar
de tegenstander of scheidsrechter.
Gedragscode voor vrijwilligers:
➢ Meld bij constatering van wangedrag en overtreding van de gedragscode aan het
bestuur van de vereniging.
➢ Fungeer als voorbeeld en bedenk dat je een verlengstuk bent van onze vereniging.

➢ Draag verantwoording voor jouw aangenomen taken. De leden rekenen op jou, ook al
zijn ze zuinig met complimenten.
Van de ouders/verzorgers verwachten wij dat:
➢ Laat de kinderen hun sport op een plezierige en sportieve wijze beleven.
➢ Leer de kinderen dat er slechts één winnaar is en dat verliezen erbij hoort.
➢ Spreek de kinderen aan bij wangedrag.
➢ Zorg voor sportiviteit: klap gerust voor een mooie actie van de tegenpartij. Juich niet bij
fouten van een tegenstander.
➢ Bemoei u zich niet met het wedstrijdverloop en de telling.
➢ Realiseer dat u als ouder van een B.C.T.-lid ook de vereniging vertegenwoordigt.
➢ Kritiek, op- of aanmerkingen op wat of wie dan ook, wordt uitsluitend gemeld bij het
bestuur van B.C.T..
Naast eerder genoemde regels en codes vraagt het Bestuur uw aandacht voor de volgende
zaken:
➢ Het ontvangen van gelden of andere ongeoorloofde beloningen van derden aan spelers
of bestuursleden om vanuit hun machtspositie, in ruil ongeoorloofde gunsten en/of
wederdiensten te verlenen zijn niet toegestaan.
➢ Het confronteren van gedragingen of zaken van seksuele aard, die hij of zij als
ongewenst of bedreigend beschouwt, wordt op geen enkele wijze getolereerd.
➢ Sociale omgangsvormen gelden online net zo goed als offline. Respect staat hoog in het
vaandel. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. Houd rekening met
auteurs-, beeld- en citaatrecht. Realiseer goed: het digitaal overtreden op de sociale
media zoals Hyves, Facebook, Youtube, Twitter e.d. gebeurt op persoonlijke titel en niet
namens Badminton Club Tilburg.
Het Bestuur van Badminton Club Tilburg is in bepaalde zaken wettelijk verplicht om aangifte
te doen van bepaalde overtredingen.
Samen zijn we de vereniging. We willen dan ook niet dat een lid van onze vereniging zich
misdraagt. Overtreding van de gedragsregels kan leiden tot sancties die kunnen worden
opgelegd door het bestuur van Badminton Club Tilburg. Sancties worden bepaald aan de
hand van verschillende omstandigheden zoals, leeftijd, de aard van overtreding en de
gevolgen van het wangedrag.
Voorbeelden van op te leggen sancties (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk) zijn:
➢ Berisping
➢ Uitsluiting van wedstrijden
➢ Schorsing van deelname aan trainingen
➢ Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
➢ Royement

Bij misdragingen tijdens een training is de trainer bevoegd om direct in te grijpen en de
speler te verzoeken de sporthal te verlaten.
Tot slot,
Door deel te nemen aan of betrokken te zijn bij Badminton Club Tilburg worden deze
gedragscodes onvoorwaardelijk geaccepteerd.
Op 15 mei 2012 heeft de Algemene Ledenvergadering haar goedkeuring verleend aan het
Gedragscodereglement en deze toegevoegd aan haar Huishoudelijk Reglement volgens lid 6.1 Wijziging Huishoudelijk Reglement.

6. Wijziging huishoudelijk reglement

6.1 Wijziging

Wijzigingen dienen te worden aangebracht door een ALV met een meerderheid van
tenminste 2/3 van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement treden in op de dag van goedkeuring door de
ALV.

6.2 Slotbepaling

6.2.1. Beschikbaarheid Statuten en Huishoudelijk Reglement

leder lid van de vereniging heeft recht op inzage in deze documenten en kan op aanvraag
bij de bestuursleden, tegen kopieerkosten, een exemplaar van de statuten en het HR
ontvangen.
Ieder lid van de vereniging wordt in de gelegenheid gesteld een exemplaar van de statuten
en huishoudelijk op te vragen via de website van B.C.T..
Ieder lid wordt geacht kennis te dragen van de bepalingen in de statuten en Huishoudelijk
Reglement. Men kan zich derhalve niet beroepen op onbekendheid met deze reglementen.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering op 13 november 2007 met de daarvoor
vereiste meerderheid. Aangevuld met de wijzigingen die zijn geaccordeerd in de ALV’s op
22 april 2008, 15 mei 2012, 21 mei 2013, 8 maart 2016 en 8 april 2017.